IVS – IZVJEŠĆE SUSTAV LINDAR

Istarski vodozaštitni sustav - Izvješće sustav Lindar

Objava: 5. siječnja 2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave sustav Lindar
Sukladno čl. 198. Zakon o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016), naručitelj IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., je, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, u trajanju od pet (5) dana za postupak javne nabave radova za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Lindar – kolektorska mreža naselja, na službenim stranicama IVS-a d.o.o., objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj je zaprimio upit jednog gospodarskog subjekta: Eurobeton d.d. (predstavnik Antun Žvorc). Na pitanje „da li se mogu ugrađivati „betonska montažna okna prema normama HRN EN 1917:2005 i HRN EN 1917.2005/Ispr.1:2008 Naručitelj pojašnjava:

U projektnoj dokumentaciji na temelju koje je ishođena građevinska dozvola za ovaj zahvat u prostoru, projektant je predvidio ugradnju PE okana. Razrada projekta u grafičkom i tekstualnom dijelu temeljena je na odabiru PE okana. U ovoj fazi razvoja projekta nije moguće mijenjati vrstu materijala revizionih okana za koji je odgovoran projektant predmetnog zahvata. Stoga, nije moguće ugrađivati betonska montažna okna.

Naručitelj je zaprimio primjedbu grada Pazina da je nakon uvida u Projektnu i tehničku dokumentaciju, te pripadajući troškovnik uočeno da je dio kolektorske mreže za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda naselja Lindar položen u kanalu uz državnu cestu, bez pravog tehničkog rješenja i razrađene pripadajuće infrastrukture: oborinskih propusta, potpornih zidova i eventualno nogostupa.

Temeljem toga Naručitelj je zatražio od projektanta pojašnjenje te razradu tog dijela projekta, što je projektant i prihvatio te će projekt i troškovnik biti dopunjen tehničkim rješenjem neophodnim za nesmetanu izvedbu tog dijela kolektora.

Naručitelj će Dokumentaciju o nabavi za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Lindar – kolektorska mreža naselja, objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

Skip to content