IVS – SUSTAV BRAJKOVIĆI – TRVIŽ

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV BRAJKOVIĆI – TRVIŽ

SUSTAV BRAJKOVIĆI – TRVIŽ

Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž jedan je od, po duljini kolektorske mreže, većih sustava u programu izgradnje IVS-a. Uređaj koji je projektiran za 1000 ekvivalent stanovnika (ES) u prvoj fazi izgradnje, do sada je i najveći UPOV u programu IVS-a. Prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji, područje ovih naselja locirano je u trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta Gradole, koje je po kapacitetu i značaju jedno od najvažnijih izvorišta vodoopskrbe u Istri, te stoga i zbrinjavanje otpadnih voda ovih naselja ima visoki prioritet. Ovaj sustav je 13. po redu u programu izgradnje IVS-a.

Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda podijeljen je na dva projekta sa dvije odvojene građevne dozvole: kolektorska mreža naselja (cjevovodi) koja obuhvaća naselja Brajkovići, Trviž, Katun Trviški, Zovići i Bujići te zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je lociran u naselju Trviž. Projektant za obije infrastrukturne građevine (mrežu i UPOV) bio je Inženjersko projektni zavod – IPZ iz Zagreba.

Tijekom rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC-504400, koja se odvijala 2014-15.g već je ugrađen dio kolektorske mreže od oko 500 m, kako bi se izbjeglo kasnije prekopavanje te iste ceste. Tu je postignuta dobra suradnja između IVS-a i investitora, grada Pazina.

Nakon provedene javne nabave za kolektorsku mreža naselja, po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, ugovor za izgradnju potpisan je u veljači 2017.g. sa izvođačem GRAFIST d.o.o. iz Kopra, Slovenija, a gradnja je započeta u ožujku 2017.g. Kolektorska mreža je duljine oko 12,7 kilometara, od čega je gravitacijski vod oko 11,5 kilometara, a tlačni vod oko 1,2 kilometra, sa pripadajućih 8 crpnih stanica.

Izgradnja sustava financira se iz vlastitih sredstava IVS-a, odnosno izvor sredstava je prikupljena posebna naknada za gradnju ovih sustava koja se plaća u cijeni vode za piće u iznosu 1 kn/m3 utrošene vode u Istri.

Postupak javne nabave za UPOV bio je proveden u studenom 2017.g., ali je na zahtjev građana poništena nabava, jer su tražili izmještanje lokacije UPOV-a. Nakon nekoliko organiziranih razgovora s predstavnicima mjesnog odbora postignut je dogovor da se UPOV zadrži na istoj lokaciji, ali da se izmjeni tehnologija na način da svi dijelovi procesa pročišćavanja budu smješteni podzemno kako bi se izbjegla buka i eventualni neugodni mirisi. Temeljem tog dogovora naručena je izmjena i dopuna projekta UPOV-a, od projektanta Prongrad biro iz Zagreba.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda projektiran je s nominalnim kapacitetom za 1000 ES. Primijenjena je tehnologija biološkog aeriranog uređaja sa vezanim biofilmom. Efluent se dodatno filtrira prije ispuštanja kroz keramički membranski modul i dezinficira UV svjetlom, kako bi se zadovoljili strogi zahtjevi za kvalitetu ispuštene vode. Ispust je u upojno polje u neposrednoj blizini uređaja. Višak mulja iz procesa obrade odvaja se u sekundarnoj taložnici, dehidrira postupkom filtracije, a produkt sa oko 20% suhe tvari odvozi se na daljnje zbrinjavanje. Kvaliteta izlazne vode biti će u skladu sa zahtjevom koji je stroži od pravilnika, jer je tražena efikasnost pročišćavanja od 98%.

Priključenje potrošača na sustav i stavljanje UPOV-a u funkciju započelo je u studenom 2021. godine, do sada je izvedeno 62 priključka , što nosi opterećenje nešto manje od 200 ES.

  • Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž
  • Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž
  • Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž
  • Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž
  • Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž
  • Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž
  • Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž
Skip to content