IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Objava: 10. travnja 2017.

Sukladno čl. 198. Zakon o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016), naručitelj IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., je, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od pet (5) dana za postupak javne nabave radova za izgradnju Fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, na službenim stranicama IVS-a d.o.o., objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.

Naručitelj će Dokumentaciju o nabavi za izgradnju Fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

Potpuno izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave možete preuzeti klikom ovdje. (.pdf)

Skip to content