JAVNA NABAVA – ROČKO POLJE

Izvješće - prethodno savjetovanje - javna nabava radova za izgradnju sustava Ročko Polje - 14.12.2017.

Objava: 14. prosinca 2017.

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave
Sukladno čl. 198. Zakon o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016), naručitelj IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., je, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, u trajanju od pet (5) dana za postupak javne nabave radova za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Ročko Polje – kolektorska mreža naselja, na službenim stranicama IVS-a d.o.o., objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj je zaprimio upit jednog gospodarskog subjekta: Eurobeton d.d. (predstavnik Antun Žvorc). Na pitanje „da li se mogu ugrađivati „betonska montažna okna prema normama HRN EN 1917:2005 i HRN EN 1917.2005/Ispr.1:2008 Naručitelj pojašnjava:

U projektnoj dokumentaciji na temelju koje je ishođena građevinska dozvola za ovaj zahvat u prostoru, projektant je predvidio ugradnju PE okana. Razrada projekta u grafičkom i tekstualnom dijelu temeljena je na odabiru PE okana. U ovoj fazi razvoja projekta nije moguće mijenjati vrstu materijala revizionih okana za koji je odgovoran projektant predmetnog zahvata. Stoga, nije moguće ugrađivati betonska montažna okna.

Naručitelj će Dokumentaciju o nabavi za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Ročko Polje – kolektorska mreža naselja, objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

Izvješće o prethodnom savjetovanju – sustav Ročko Polje 14.12.2017.

Skip to content