ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ

Skupština trgovačkog društva IVS donijela je Odluku o naknadi za razvoj

Objava: 25. srpnja 2022.

Na temelju Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i Zakona o vodnim uslugama Skupština trgovačkog društva IVS donosi ODLUKU O NAKNADI ZA RAZVOJ
Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda malih naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Istarske županije.

Naknada za razvoj se plaća na području jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, koje se putem javnih vodoopskrbnih sustava opskrbljuju vodom iz izvorišta, za koja su Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji donijete mjere zaštite i program sanacije.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan kubni metar isporučene vode (1 m3).

Visina naknade za razvoj iznosi 1,00 kn po 1/m3 isporučene vode.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vode i iznosa naknade utvrđenog ovom Odlukom.

Naknada za razvoj prihod je Javnog isporučitelja.

Prihodi od naknade za razvoj koristit će se za financiranje projektne i ostale pripremne dokumentacije za gradnju i/ili rekonstrukciju sustava javne odvodnje, rješavanje imovinsko pravnih poslova, provođenje potrebnih studijskih analiza za razvoj sustava odvodnje te za gradnju komunalnih vodnih građevina sustava javne odvodnje, i nabavu opreme koja je potrebna za razvoj sustava odvodnje.

Vezani dokument:
Odluka o naknadi za razvoj .pdf

Skip to content