POZIV ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE – SUSTAV ROČKO POLJE

Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka javne nabave izgradnje Sanitarne kanalizacije sustava Ročko Polje – kolektorska mreža naselja

Objava: 6. prosinca 2017.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka javne nabave izgradnje Sanitarne kanalizacije sustava Ročko Polje – kolektorska mreža naselja
Poštovani,
IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, kao naručitelj priprema postupak javne nabave male vrijednosti: izgradnja Sanitarne kanalizacije sustava Ročko Polje – kolektorska mreža naselja.

Na temelju čl. 198. ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, naručitelj smije tražiti i prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da se ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet (5) dana.

Sukladno prethodno navedenoj odredbi Zakona, na službenoj stranici naručitelja (www.ivsustav.hr) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, tehnički opis i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da od 7. do 12. prosinca 2017. do 10 sati, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javna.nabava@ivsustav.hr.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

VEZANI DOKUMENTI

Situacija ortofoto
Detalj rova
Detalj Okno
Detalj Poklopac
Detalj PES okna PES OKNO
Detalj Betonskog okna 80
Crpna stanica
Detalj Betonskog okna 100
DoN Ročko Polje kolektor
Troškovnik kolektor Ročko Polje
Poziv za prethodno savjetovanje

Skip to content