POZIV ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE – SUSTAV ŠTRMAC

Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka javne nabave izgradnje Sanitarne kanalizacije sustava Štrmac – kolektorska mreža naselja

Objava: 15. studenoga 2017.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka javne nabave izgradnje Sanitarne kanalizacije sustava Štrmac – kolektorska mreža naselja
Poštovani,
IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, kao naručitelj priprema postupak javne nabave male vrijednosti: izgradnja Sanitarne kanalizacije sustava Štrmac – kolektorska mreža naselja

Na temelju čl. 198. ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, naručitelj smije tražiti i prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da se ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet (5) dana.

Sukladno prethodno navedenoj odredbi Zakona, na službenoj stranici naručitelja (www.ivsustav.hr) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, tehnički opis i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 22. studenog 2017. do 10:00 sati, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javna.nabava@ivsustav.hr.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

VEZANI DOKUMENTI

Rov 1
Rov 2
Normalni presjek ceste
PE okno
PES okno
Crpna stanica
DoN kolektor Štrmac
Troškovnik kolektor Štrmac
IVS-plan-poslovanja-2017

Skip to content