PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave - Istarski vodozaštitni sustav - IVS

Objava: 12. rujna 2022.

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/2016, u nastavku: ZJN 2016) i članka 37. Društvenog ugovora trgovačkog društva IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8, (pročišćeni tekst br. 1-7/9-16 od 26. travnja 2016., Odluka o izmjenama i dopunama 1-7/9-17 od 04.04.2017.), direktor Daniel Maurović , dipl. ing., kao jedini član uprave Društva, dana 15. svibnja 2017. donio je

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

l. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), za koje, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, u daljnjem tekstu Zakon), ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost nabave izražena bez PDV-a.

U provedbi postupaka jednostavne nabave obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske, podzakonske akte i interne akte koji se odnose na pojedini predmet nabave.

Članak 2.
O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

ll. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

  1. Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn
    (…)

Vidi vezani dokument:
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (.pdf)

Skip to content