SUSTAV BRAJKOVIĆI – TRVIŽ – PROVEDENO PRETHODNO SAVJETOVANJE

Brajkovići - Trviž - Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Objava: 19. listopada 2017.

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave.
Sukladno čl. 198. Zakon o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016), naručitelj IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., je, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od pet (5) dana za postupak javne nabave radova za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Brajkovići-Trviž-uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (500+500 ES), na službenim stranicama IVS-a d.o.o., objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj je zaprimio primjedbe/prijedloge od dva gospodarska subjekta, i to: 1. Loveco d.o.o., predstavnik Jakša Barbić, i 2. Almes eko d.o.o., predstavnik Dean Rumora.

Primjedbe gospodarskog subjekta ad. 1. odnose se na Troškovnik, grupa F. Hidromehanička oprema, toč. 18.1. Uređaj za dehidraciju aktivnog mulja.

Daju se sljedeća pojašnjenja:

  • Stavku troškovnika “F. Hidromehanička I ostala oprema”, točka 18.1. “Uređaj za dehidraciju aktivnog mulja”, definirao je projektant na osnovu zahtjeva procesa i opreme dostupne na tržištu. Svaki ponuditelj ima mogućnost nuditi pužnu prešu drugog proizvođača uz razlike od specifikacija iz Dokumentacije o nabavi, uz uvjet da je istih ili boljih tehničkih karakteristika i kvalitete. Takva ponuđena oprema smatrat će se jednakovrijednom.
  • Spremnik kontrole protoka – je spremnik u koji mulj ulazi prije ulaza u prešu, te se pomoću njega regulira protok mulja koji ulazi u prešu, a eventualni višak se vraća putem preljeva u spremnik mulja. Za prešu treba izvesti zasebni elektroormar u koji se ugrađuje zasebni PLC. Kontejner za dehidrirani mulj bit će na neki način natkriven.

Na primjedbe i prijedloge gospodarskog subjekta ad. 2. daju se sljedeća pojašnjenja i odgovori:

  • Prihvaća se prijedlog da se izmjeni uvjet tehničke sposobnosti kako slijedi:
    “Da je u posljednjih pet (5) godina uspješno izveo radove na istovjetnom ili sličnom predmetu nabave, odnosno montaži i puštanju u rad minimalno dva MBR uređaja za pročišćavanje otpadnih voda urbanih naselja ili industrije, kapaciteta između 100 i 10.000 ES”;
  • Tehnički stručnjak naveden u točki 4.3.2. natječajne dokumentacije može osim navedenih struka biti i “odgovarajućeg profila” što znači da može biti i inženjer strojarstva koji ima traženo iskustvo u upravljanju uređajem ili puštanju u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U ovoj točki zahtijevano iskustvo ne može biti ograničeno samo na upravljanju MBR uređajem ili puštanju u rad MBR uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • Vezano za zahtjev, da se kod nuđenja hidromehaničke opreme dozvoljava da tražene nominalne struje i snage imaju raspon od barem 10%, jer proizvođači opreme za tražene radne visine dobave i radni kapacitet imaju različite nominalne struje i snage, pojašnjavamo da je dopušteno nuđenje različite opreme od troškovnikom definirane, jer je moguće upisati tip opreme, naziv proizvođača i dodatni opis stavke, a opcija je i nuđenje potpuno zamjenske opreme;
  • U troškovniku u stavci “F. Hidromehanička i ostala oprema”, točka 24. Cjevovodi unutar objekta (materijal, promjeri, dužine) izbrisana je rubrika za upis tipa opreme i proizvođača jer se radi o mješovitom materijalu. U istoj stavci zadržava se materijal „INOX“, a ne dozvoljava se ugradnja cjevovoda u PVC-u;
  • U troškovniku u stavci “F. Hidromehanička i ostala oprema”, točka II.5.4. izmijenjen je opis i umjesto rezervnih kartuša u komadima propisana je površina membrana za zamjenu jer različiti proizvođači imaju različitu površinu pojedine kartuše;
  • U troškovniku H I. elektrorazvodni ormari promijenjen je opis stavke u za frekvencijske pretvarače iz ” jednakih snaga”, na “različitih snaga”.

Osim navedenih izmjena, napominje se da je u tijeku prethodnog savjetovanja Naručitelj u Dokumentaciji o nabavi izmijenio duljinu trajanja probnog pogona i rada koji ukupno iznosi dvije godine (a ne jednu godinu kao što je ranije navedeno).

Naručitelj će Dokumentaciju o nabavi za izgradnju sanitarne kanalizacije sustava Brajkovići-Trviž – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (500+500 ES), objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

Potpuni izvještaj možete preuzeti klikom ovdje (.pdf)

Skip to content