Zaštita podataka

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. - zaštita podataka

Objava: 4. rujna 2022.

ZAŠTITA PODATAKA
Svrha ovih Pravila zaštite privatnosti je da bismo Vam pružili informacije o tome koje Vaše osobne podatke obrađujemo, kako iste obrađujemo i s kojom svrhom, te koja su Vaša prava u vezi s time.

IVS – ISTARSKI VODOZAšTITNI SUSTAV d.o.o., Buzet (dalje u tekstu: IVS ili Društvo ili Voditelj obrade) vodi niz evidencija koje su neophodne za obavljanje osnovne djelatnosti koja je Zakonom proglašena javnom službom.

Osobni podaci se prikupljaju za slijedeće kategorije osoba:

 • korisnici IVS usluga odnosno potrošači
 • vlasnici nekretnina glede kojih su ostvareni preduvjeti za priključenje istih na infrastrukturu sustava odvodnje
 • ugovorne strane u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (prodavatelji nekretnina, izvlaštenici, ustupatelji prava služnosti i drugih stvarnih prava)
 • odgovornih osoba i kontakt osoba kod poslovnih partnera (kupci, dobavljači, sudionici postupaka javne nabave, druga komunalna društva itd.)
 • radnici Društva
 • članovi organa Društva

Kategorije osobnih podataka:

 • Ime i prezime
 • OIB
 • Adresa prebivališta
 • Broj tel/mob
 • Oznaka k.č. koja se priključuje, zk.ul., k.o. i adresa nekretnine koja se priključuje
 • Za pravnu osobu/ustanovu – ime i prezime zastupnika
 • Račun-ako je vidljiv nakon uplate
 • Podaci o potrošnji
 • Evidencija ispostavljenih računa
 • Podaci o radnicima sukladno obvezi evidentiranja podataka radnika u smislu članka 5. Zakona o radu, a što je detaljno razrađeno Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

SVRHE I PRAVNE OSNOVE:

OBRADA PODATAKA O KUPCIMA

(a) IVS obrađuje Vaše podatke radi toga što su isti nužni za obavljanje osnovne djelatnosti Društva odnosno za pružanje usluge, te bez istih pružanje usluge ne bi bilo tehnički izvedivo. IVS pruža usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda odnosno usluge „Javne odvodnje“ u smislu Zakona o vodama (članak 3. točka 28.). Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju se kao javna služba temeljem odredbe članka 196. stavak 1. Zakona o vodama te predstavljaju djelatnosti od interesa za jedinice lokalne samouprave (stavak 2.). Jedinice lokalne samouprave dužne su na svome području osigurati obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje (stavak 3.). Slijedom navedenoga, usluge koje IVS isporučuje svojim korisnicima odnosno potrošačima javne su usluge.
Podaci koji se obrađuju o okviru ovih obrada prikupljeni su neposredno od samih ispitanika s kojima je sklopljen ugovor ili iz javnih evidencija odnosno iz isprava koje su dostavili sami.
Podaci o lokacijama priključenih nekretnina nužni su radi tehničkog održavanja komunalnih vodnih građevina do priključka, ali istodobno i radi očitanja potrošnje na vodomjeru, kao i radi ispunjenja obveza priključenja na sustav odvodnje.
Podaci o osobi korisnika nužni su radi izdavanja računa, vođenja poslovnih evidencija, slijedom čega su neophodni za izvršenje obveza voditelja obrade.
Kontakt podaci korisnika vode se isključivo radi potrebe kontaktiranja u interventnim situacijama do kojih može doći uslijed kvara na instalacijama, vremenskih nepogoda, prirodnih katastrofa i sl.
Broj računa (IBAN) s kojega se plaćaju računi prikuplja se radi vrlo učestalih uplata s pogrešnim navođenjem svrhe i poziva na broj, uslijed čega bi bila nemoguća identifikacija svrhe uplate kada ne bi bili dostupni podaci o vlasniku računa. IVS zaprima više tisuća pojedinačnih uplata svaki mjesec te kod pogrešnih podataka na uplatnicama podatak o vlasniku računa znatno olakšava identifikaciju osnove koja je plaćena.
(b) Slijedom navedenoga, pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru ove obrade su:

 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (članak 6. alineja (b) Uredbe)
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. alineja (c) Uredbe)
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade (članak 6. alineja (e) Uredbe)
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (članak 6. alineja (f) Uredbe)

OBRADA PODATAKA O VLASNICIMA NEKRETNINA

(a) U okviru ove obrade prikupljaju se podaci vlasnika/korisnika nekretnina glede kojih se provodi postupak izgradnje komunalnih vodnih građevina putem kojih bi se iste spojile na sustav odvodnje. Naime, Zakonom o vodama je u članku 212. propisno da je vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja. Osim navedenoga, Voditelju su predmetni podaci potrebni kako bi uopće mogao raditi planove i projekcije projekata izgradnje pojedinih komunalnih vodnih građevina ili elemenata sustava.
Podaci koji se obrađuju o okviru ovih obrada prikupljeni su iz javnih evidencija te od ispitanika samih.
Podaci o lokacijama nekretnina nužni su radi tehničkog dimenzioniranja projekata kao i planiranja provedbe te priključenja.
Podaci o osobi korisnika nužni su radi identifikacije osobe ovlaštene za poduzimanje pravnih poslova u vezi nekretnine, a kada postane korisnik i radi izdavanja računa, vođenja poslovnih evidencija, slijedom čega su neophodni za izvršenje obveza voditelja obrade.
Kontakt podaci korisnika vode se isključivo radi potrebe kontaktiranja radi upućivanja obavijesti o ostvarenju uvjeta priključenja kao i radi samog sklapanja ugovora o priključenju.
(b) Slijedom navedenoga, pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru ove obrade su:

 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (članak 6. alineja (b) Uredbe)
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. alineja (c) Uredbe)
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade (članak 6. alineja (e) Uredbe)
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (članak 6. alineja (f) Uredbe)

OBRADA PODATAKA O UGOVORNIM STRANAMA IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA

(a) U okviru ove obrade prikupljaju se podaci vlasnika/korisnika nekretnina preko kojih je planirana izgradnja komunalnih vodnih građevina. Izgradnja vodnih građevina je od interesa za Republiku Hrvatsku temeljem članka 22. stavak 2. i 3. Zakona o vodama.
Podaci koji se obrađuju o okviru ovih obrada prikupljeni su iz javnih evidencija.
Podaci o lokacijama nekretnina nužni su radi tehničkog dimenzioniranja projekata kao i planiranja provedbe te priključenja.
Podaci o osobi korisnika nužni su radi identifikacije osobe ovlaštene za poduzimanje pravnih poslova u vezi nekretnine, kao i za potrebe provođenja postupka izvlaštenja ako se odnos ne riješi putem ugovora.
Kontakt podaci korisnika vode se isključivo radi potrebe komunikacije u postupku sklapanja ugovora odnosno provedbe izvlaštenja.
(b) Slijedom navedenoga, pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru ove obrade su:

 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (članak 6. alineja (b) Uredbe)
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. alineja (c) Uredbe)
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade (članak 6. alineja (e) Uredbe)
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (članak 6. alineja (f) Uredbe)

OBRADA PODATAKA O ODGOVORNIH OSOBA POSLOVNIH PARTNERA

(a) U okviru ove obrade vode se podaci o fizičkim osobama koje su ujedno i članovi organa trgovačkih društava, obrtnici te osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i to glede subjekata s kojima Voditelj obrade ostvaruje neposredne poslovne odnose. Poslovni odnos i poslovna komunikacija bez tih podataka ne bi bili mogući ili bi bili skopčani s iznimnim teškoćama. Općom uredbom o zaštiti podataka je u recitalu (14) određeno da zaštita koja se pruža ne obuhvaća obrade osobnih podataka koji se tiču pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe, uključujući ime i oblik pravne osobe i kontaktne podatke pravne osobe. Ostvarenje prava i interesa šire zajednice nije moguće postići bez cjelovitog prikaza poduzetničkih podataka, s time da treba istaći da su osobni podaci članova organa trgovačkih društava istodobno osobni podaci ali su to također i podaci tih trgovačkih društava, glede kojih je izrijekom propisan pravni režim pune javnosti. Zakonom o sudskom registru je u članku 2. propisano da je Registar javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom. Registar je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom, a da je Internetska stranica registra je dio sustava registra putem koje je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige, kao i javno objavljene podatke o sadržaju provedenih upisa u registar, odnosno javno objavljene odluke za koje je zakonom ili odlukama registarskog suda određeno da će se objaviti na način na koji se objavljuju upisi u registar. Nadalje, u članku 4. propisano je da je Registar javan te da svatko, bez dokazivanja pravnog interesa, ima pravo uvida u podatke upisane u glavnoj knjizi, u isprave na temelju kojih je obavljen upis i u druge isprave i podatke pohranjene u zbirci isprava.
Podaci o osobama koje zastupaju pravne osobe nužni su radi vođenja poslovne korespondencije.
Kontakt podaci vode se isključivo radi potrebe poslovnog komuniciranja u okviru ugovornih odnosa ili u neposrednoj vezi s istima.
(b) Slijedom navedenoga, pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru ove obrade su:

 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (članak 6. alineja (b) Uredbe)
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. alineja (c) Uredbe)
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade (članak 6. alineja (e) Uredbe)
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (članak 6. alineja (f) Uredbe)

OBRADA PODATAKA O RADNICIMA

(a) U okviru ove obrade vode se podaci koji su predviđeni propisima koji uređuju radne odnose, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreznim propisima i propisima koji uređuju računovodstvo. Zakonom o radu propisana obveza evidentiranja podataka radnika u članku 5. što je i detaljno razrađeno Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.
(b) Slijedom navedenoga, pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru ove obrade su:

 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (članak 6. alineja (b) Uredbe)
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. alineja (c) Uredbe)
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade (članak 6. alineja (e) Uredbe)
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (članak 6. alineja (f) Uredbe)

Drugi pružatelji usluga:

IVS se služi uslugama vanjskih suradnika glede usluga odražavanja IT sustava te održavanja programskih rješenja kroz koja se vodi materijalno-financijsko poslovanje društva. U okviru tih usluga moguće je da ovlaštene osobe dođu u kontakt s Vašim osobnim podacima. Sa svim osobama na takvoj ili sličnoj osnovi sklopljeni su sporazumi o povjerljivosti kojima se jamči da te osobe kao niti njihovi djelatnici neće poduzimati nikakve radnje kojima bi se naručio integritet podataka ili privatnost korisnika.

Izvan navedenoga Vaše osobne podatke možemo razotkriti drugim stranama:
(a) ako imamo Vaše valjano dopuštenje za to (privola);
(b) radi odazivanja pozivu na sud ili drugog tijela javne vlasti, radi izvršenja pravnog naloga, sudskog naloga, ili poštovanja druge zakonske obveze;
(c) u sklopu provođenja naših općih i tehničkih uvjeta ili drugih općih akata;
(d) kako bismo mogli koristiti dopuštene pravne lijekove ili braniti opravdane pravne interese.

Vaše osobne podatke također možemo učiniti dostupnim trećoj strani u slučaju statusne promjene, reorganizacije, udruživanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, prijenosa, transfera ili drugog djelomičnog ustupanja ili ustupanja u cijelosti poslova, imovine ili infrastrukturnih objekata IVS-a, što se, bez ograničenja, odnosi i na slučajeve vezane uz stečaj, predstečaj i druge slične postupke, uz uvjet da takav subjekt kojem prenesemo osobne podatke neće smjeti obrađivati vaše osobne podatke osim onako kako je opisano u ovim Pravilima zaštite privatnosti bez da vas obavijesti i, ako je to potrebno zbog važećih zakona, dobivanja vašeg pristanka.

Prijenos i čuvanje osobnih podataka

IVS ne prenosi osobne podatke izvan granica Republike Hrvatske.

Vaše podatke čuvamo u našim podatkovnim sustavima u skladu s važećom politikom čuvanja. Vrijeme čuvanja ovisi o zakonskih zahtjevima i poslovnim potrebama i to je definirano u internim aktima tvrtke.
Kad podatak više nije potreban odnosno kada se više ne koristi aktivno, isti se pohranjuje u arhivu te se trajno briše odnosno uklanja iz svih baza podataka nakon što protekne 5 godina.

Tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka

Tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka detaljno su uređene posebnim aktom u kojemu su prikazane tehničke i organizacijske mjere koje smo usvojili u svrhu osiguravanja odgovarajuće razine zaštite vaših podataka. Iz sigurnosnih razloga taj se akt ne objavljuje javno.

Djeca

IVS ne prikuplja podatke o osobama mlađima od 16 godina, osim iznimno ako su takve osobe vlasnici priključenih nekretnina u kom slučaju podatke prikupljamo od zakonskog zastupnika odnosno skrbnika te osobe. Ako doznamo da smo prikupili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, poduzet ćemo korake da te informacije izbrišemo što je prije moguće ukoliko je to moguće, a ukoliko nije o tome ćemo odmah izvijestiti zakonskog zastupnika odnosno skrbnika te osobe.

Ažuriranja Pravila o zaštiti privatnosti

IVS može s vremena na vrijeme ažurirati ova Pravila zaštite privatnosti u sklopu promjena poslovanja ili poboljšavanja naše usluge, te kako se tehnologija i zakoni budu mijenjaju. Ažurnu verziju Pravila zaštite privatnosti možete pronaći na web stranicama IVS-a PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI. Izmjene i dopune stupaju na snagu nakon što budu objavljena na web stranicama.
Ako je riječ o značajnim izmjenama koje utječu na Vaše pravo privatnosti ili mogu biti od utjecaja na Vaša prava i obveze, obavijestit ćemo vas o tome i pisanim putem.

Zadržavanje osobnih podataka

Vaše ćemo osobne podatke držati u sklopu aktivne obrade sve dok ste registrirani aktivni korisnik usluga IVS-a. Nakon eventualnog prestanka Vašeg statusa aktivnog korisnika/potrošača Vaše ćemo podatke čuvati još daljnjih 6 godina, obzirom na opći zastarni rok od 5 godina u okviru kojega je moguće da dođe do sudskih sporova u vezi isporučene usluge. Nakon isteka roka od 6 godina svi se Vaši podaci i isprave trajno brišu odnosno uništavaju, osim podataka glede kojih postoji obveza duljeg čuvanja temeljem posebnog propisa.

Vaša prava u svezi s osobnim podacima

Općom uredbom o zaštiti podataka zajamčeno Vam je pravo na pristup i ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, prenosivost podataka, ograničenje obrade svojih osobnih podataka, pravo na prigovor zbog obrade svojih osobnih podataka i pravo na prigovor kod nadzornog tijela.
Da biste koristili bilo koje od gore navedenih prava možete podnijeti zahtjev Osobi zaduženoj za zaštitu podataka na obrascu koji je objavljen na web stranicama IVS-a.

Niže u nastavku opisana su prava glede kojih možete podnijeti zahtjev:

Pravo na pristup

Omogućujemo vam da imate pristup svojim podacima koje obrađujemo. To znači da nas možete kontaktirati, a mi ćemo vam dati kopiju informacija o tomu koje vaše osobne podatke obrađujemo i u koju svrhu.

Pravo na ispravak

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo zatražiti da bez nepotrebnog odgađanja ispravimo pogrešne ili nepotpune podatke koje o njemu obrađujemo. U slučaju da osobne podatke dobivamo iz javno dostupnih registara, molimo vas da se najprije neposredno obratite dotičnom tijelu i ispravite svoje podatke.

Pravo na brisanje

Ukazujemo na okolnost da bez određenih osobnih podataka usluga koju pružamo neće biti moguće pružati te bi zahtjev za brisanjem tih podataka nužno doveo do prestanka pružanja usluge, odnosno isključenja iz sustava. Budući da je na području na kojemu IVS pruža usluge priključenje na komunalne vodne građevine (tamo gdje su dostupne) obavezno sukladno odredbi članaka 209., 210. i 212. Zakona o vodama, to takvim zahtjevima neće moguće neće biti udovoljeno. Konačno, udovoljit ćemo Vašem zahtjevu, osim ako utvrdimo da imamo pravnu podlogu za obradu vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor

Imate pravo prigovarati na određene vrste obrade osobnih podataka.
Možete se suprotstaviti određenim korištenjima osobnih podataka, ako se ti podaci obrađuju u svrhe koje nisu potrebne za obavljanje naših usluga ili za ispunjavanje zakonske obaveze. Možete se usprotiviti daljnjoj obradi osobnih podataka nakon prethodne suglasnosti. Ako se usprotivite daljnjoj obradi osobnih podataka, to može smanjiti mogućnost korištenja naših usluga.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati da više ne obrađujemo vaše osobne podatke u određene svrhe. U tom slučaju vaše osobne podatke ubuduće nećemo koristiti u svrhe na koje se odnosi vaša zabrana.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da vam podatke koji se odnose na vas pošaljemo u strukturiranom, opće korištenom i strojno čitljivom obliku, a vi ih možete poslati drugom upravitelju. Napominjemo da se to odnosi samo na podatke koje smo dobili neposredno od vas.

Komunikacija i ostvarivanje prava

Prava možete ostvariti na način da nam na dolje navedene adrese pošaljete običnu poštu ili elektroničku poštu sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa, elektronička adresa ili telefonski broj i bilo koji dodatni identifikacijski kriterij koji će nam omogućiti vašu nedvosmislenu identifikaciju.
Možemo zahtijevati i dodatne informacije potrebne za potvrdu vašeg identiteta. Možemo odbiti zahtjeve koji se nerazumno ponavljaju, pretjerani su ili vidljivo neutemeljeni.
Ako mislite da podatke ne obrađujemo u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka, možete podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

Osoba zadužena za zaštitu podataka

Za sva pitanja možete se obratiti našoj osobi zaduženoj za zaštitu osobnih podataka: Ana šćulac, na adresi poslovnog sjedišta IVS-a, a moguće ju je kontaktirati i e-poštom na ana.sculac@ivsustav.hr

VEZANI DOKUMENTI:
Obrazac 1 – zahtjev za pristup podacima
Obrazac 2 – zahtjev za ispravak podataka
PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Skip to content