IVS – SUSTAV PODMEJA – CERJE – GRIMALDA

Istarski vodozaštitni sustav – SUSTAV PODMEJA - CERJE - GRIMALDA

SUSTAV PODMEJA – CERJE – GRIMALDA

U programu izgradnje IVS-a pod rednim brojem 12 nalazi se sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Podmeja-Cerje-Grimalda. Prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji, naselje je locirano u trećoj zoni sanitarne zaštite akumulacije Butoniga i kao takvo je visoko na listi prioriteta za rješavanje problematike zbrinjavanja otpadnih voda. U studiji iz 2000 g. bila su predviđena 3 odvojena sustava, ali je kod projektiranja utvrđeno da je smisleno objediniti sustav i povezati sva tri naselja na jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda podijeljen je na dva projekta sa dvije odvojene građevne dozvole: kolektorska mreža naselja (cjevovodi) sa podsustavima Cerje, Grimalda i Podmeja te zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je lociran u naselju Podmeja.

Projektant za obije infrastrukturne građevine (mrežu i UPOV) je Inženjersko projektni zavod – IPZ iz Zagreba. Projekt je u rujnu 2016.g. prijavljen za sufinanciranje na natječaj koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede za provedbu Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za podmjeru 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. U srpnju 2017.g. objavljeno je da je projekt prihvaćen za sufinanciranje, koje je na ovoj mjeri predviđeno u 100%-tnom iznosu prihvatljivih troškova.

Kolektorska mreža je duljine oko 2.840 metara, od čega je gravitacijski vod oko 2.070 metara, a tlačni vod oko 770 metara, sa pripadajuće 3 crpne stanice: CS Podmeja 1, CS Podmeja 2 i CS Cerje. Ugovor za izgradnju kolektorske mreže naselja potpisan je u veljači 2017.g. sa izvođačem EKSPERTGRADNJA d.o.o. iz Buzeta, a dovršen do rujna 2017.g. Postupak javne nabave za UPOV proveden je studenom 2017.g. izgradnju UPOV-a je dobila ECOINA d.o.o. iz Zagreba.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) projektiran je s nominalnim kapacitetom za 100 ES. Primijenjena je klasična tehnologija drugog stupnja pročišćavanja, biološkim postupkom. Na ulazu u uređaj ugrađena je grube rešetka, a zatim fino sito za izdvajanje mehaničkih nečistoća i otpada većeg od 6 mm. Otpadna voda se obrađuje uz stalnu aeraciju (upuhivanje zraka) pri čemu mikroorganizmi pročišćavaju vodu. Pročišćena voda odvodi se cjevovodom s UPOV-a i ispušta u upojno polje. Višak mulja iz procesa obrade odvaja se u sekundarnoj taložnici, naknadno ugušćuje u posebnom spremniku te odvozi kao tekući mulj na zbrinjavanje.

Sustav je u cijelosti dovršen i stavljen u funkciju tijekom 2021. godine. Do sada je priključen mali broj potrošača te je opterećenje UPOV-a svega oko 15 ES.

  • Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Podmeja-Cerje-Grimalda
  • Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Podmeja-Cerje-Grimalda
  • Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Podmeja-Cerje-Grimalda
  • Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Podmeja-Cerje-Grimalda
  • Sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Podmeja-Cerje-Grimalda
Skip to content