IVS – OBRASCI

OBRASCI - Istarski vodozaštitni sustav - IVS

Objava: 12. rujna 2022.

OBRASCI

Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje

Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje (Obrazac 1.)

Zahtjevu za priključenje priložite slijedeću dokumentaciju:

dokaz o vlasništvu (izvadak iz zemljišne knjige) građevine za koju se traži priključak, ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika građevine za koju se traži priključak, ovjerenu kod javnog bilježnika, preslika akta na temelju kojeg je dopuštena gradnja građevine (uz predočenje izvornika) ili uvjerenje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, odnosno za protupravno izgrađene građevine akt temeljem kojeg se dozvoljava njihovo zadržavanje u prostoru i ovjerena preslika katastarskog plana za česticu za koju se traži priključak, s ucrtanim položajem građevine, ne starija od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. ako vlasnik građevine, kojem je upućen dopis, u svom vlasništvu ima više nekretnina, tada se dostavljaju dva ili više zahtjeva (ovisno o broju građevina koje će se priključiti na sustav javne odvodnje).

Navedena dokumentacija dostavlja se na adresu Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, ili na e-mail adresu: ivsustav@ivsustav.hr.

Prema Zakonu o vodama (Nar. nov. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), vlasnik je dužan priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine, a neispunjenje te obveze povlači posljedice u vidu prisilnog priključenja, pokretanja prekršajnog postupka i novčane kazne.

Skip to content